Du ser på: Glassklart 100 ml. - Impregnering til glass

kr 219

Tilgjengelighet 22 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Glassklart 100 ml. – Impregnering til glass

kr 219.00

Beskyttende usynlig film som forhindrer kalk, fett og såperester i å feste seg i dusjkabinettet og andre glassoverflater.

Gjør rengjøringen enklere.

Effekten varer fra 6-12 måneder.

Tilgjengelighet 22 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

 

Varselord

Fare

Emballasjekrav 

I henhold til CLP-forordningen er det IKKE krav til barnsikret lukning eller følbar advarselsmerking.

Faresetninger

Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger
kan derfor reduseres (redusert merking). Referer «Forskrift om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoffblandinger (CLP)», CLP art 29(2), vedlegg I, 1.5.2.
Redusert merking:
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger
Generelle

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Vekt 97 g
Dimensjoner 4 × 4 × 10 cm
Handlekurv