Du ser på: Nippon åtestasjon 12 x 2pk. for mus

kr 2988 kr 2689.2

4 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

10%

Nippon åtestasjon 12 x 2pk. for mus

kr 2689.20

24 ferdigfylte en-gangs åtestasjoner med 1 voksblokk a 20 g. i hver stasjon. Åtestasjonene er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åtet i fellen er en velprøvd gift, som effektivt og raskt utrydder musene der de er uønsket.

 

Nippon åtestasjon 2pk. for mus × 12

2 ferdigfylte en-gangs åtestasjoner med 1 voksblokk a 20 g. i hver stasjon. Åtestasjonene er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åtet i fellen er en velprøvd gift, som effektivt og raskt utrydder musene der de er uønsket.

 

 

56 på lager

4 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

 • 24 åtestasjoner med 480 gram gift totalt
 • Lukket – hygienisk og sikker
 • Tåler fukt og alle temperaturer
 • Gjennomsiktig boks, enkelt å se om musene har spist åtet

Giften fungerer utmerket mot mus, men på grunn av nasjonale regler så er det ikke lov til å selge denne type musegift til forbruker i løsvekt. Derfor selger vi den ferdig plassert i åtestasjon. Musegift er kun lovlig å bruke til bekjempelse av mus innendørs. Det er ikke lenger tillatt å kjøpe/selge rottegift til private.

Hvordan bekjemper profesjonelle skadedyrfirmaer rotter og mus med bruk av gift: Dette er et stort lerret å bleke, men på generelt grunnlag, så bør du finne ut hvor rotter og mus beveger seg, for deretter å plasser åtestasjonene mest mulig direkte på stiene. På en typisk enebolig pleier vi minimum å sette ut en giftstasjon per side av huset utvendig. Hvis huset hat vinkler, settes vi gjerne en åtestasjon for hver vinkel. Dette for å få full effekt av giftutleggingen. Innvendig er vi mer selektive med utlegg i forhold hvor vi ser aktivitet. Det bør gjøres et arbeid med å sikre bygget. Se våre produkter for sikring av hus.

Bekjempelse av mus og rotter kan være komplisert. Du kan uforpliktende ringe Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS hvis du vurderer bistand til å bli kvitt rotter og mus. Gå til websiden www.pelias.no

Størrelse åtestasjon: Ca. 13 x 15,5 x 4 cm.

Innhold: 480g.

Aktive stoffer:
Brodifacoum – 0,0025% w/w

Fareregler:

 • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faresetninger
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

 

Sikkerhetssetninger:

 • P103 Les etiketten før bruk.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P280 Benytt vernehansker.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
 • P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
 • P314 Søk legehjelp ved ubehag.
 • P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P273 Unngå utslipp til miljøet.
 • P404 Oppbevares i lukket beholder.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsstasjon.

 

Helsefare

 

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 2 kg
Dimensjoner 15 × 32 × 13 cm

Nippon åtestasjon 2pk. for mus

Vekt 200 g
Dimensjoner 15 × 4 × 13 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv