Du ser på: Nippon åtestasjon 2 x 2pk. for mus

kr 498 kr 458.16

19 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

8%

Nippon åtestasjon 2 x 2pk. for mus

kr 458.16

4 ferdigfylte en-gangs åtestasjoner med 1 voksblokk a 20 g. i hver stasjon. Åtestasjonene er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åtet i fellen er en velprøvd gift, som effektivt og raskt utrydder musene der de er uønsket.

 

Nippon åtestasjon 2pk. for mus × 2

2 ferdigfylte en-gangs åtestasjoner med 1 voksblokk a 20 g. i hver stasjon. Åtestasjonene er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åtet i fellen er en velprøvd gift, som effektivt og raskt utrydder musene der de er uønsket.

 

 

39 på lager

19 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

 • 4 åtestasjoner med 80 gram gift totalt
 • Lukket – hygienisk og sikker
 • Tåler fukt og alle temperaturer
 • Gjennomsiktig boks, enkelt å se om musene har spist åtet

Giften fungerer utmerket mot mus, men på grunn av nasjonale regler så er det ikke lov til å selge denne type musegift til forbruker i løsvekt. Derfor selger vi den ferdig plassert i åtestasjon. Musegift er kun lovlig å bruke til bekjempelse av mus innendørs. Det er ikke lenger tillatt å kjøpe/selge rottegift til private.

Hvordan bekjemper profesjonelle skadedyrfirmaer rotter og mus med bruk av gift: Dette er et stort lerret å bleke, men på generelt grunnlag, så bør du finne ut hvor rotter og mus beveger seg, for deretter å plasser åtestasjonene mest mulig direkte på stiene. På en typisk enebolig pleier vi minimum å sette ut en giftstasjon per side av huset utvendig. Hvis huset hat vinkler, settes vi gjerne en åtestasjon for hver vinkel. Dette for å få full effekt av giftutleggingen. Innvendig er vi mer selektive med utlegg i forhold hvor vi ser aktivitet. Det bør gjøres et arbeid med å sikre bygget. Se våre produkter for sikring av hus.

Bekjempelse av mus og rotter kan være komplisert. Du kan uforpliktende ringe vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS hvis du vurderer bistand til å bli kvitt rotter og mus. Gå til websiden www.pelias.no

Størrelse åtestasjon: Ca. 13 x 15,5 x 4 cm.

Innhold: 80g.

Aktive stoffer:
Brodifacoum – 0,0025% w/w

Fareregler:

 • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Faresetninger
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

 

Sikkerhetssetninger:

 • P103 Les etiketten før bruk.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P280 Benytt vernehansker.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
 • P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
 • P314 Søk legehjelp ved ubehag.
 • P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P273 Unngå utslipp til miljøet.
 • P404 Oppbevares i lukket beholder.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsstasjon.

 

Helsefare

 

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 400 g
Dimensjoner 15 × 8 × 13 cm

Nippon åtestasjon 2pk. for mus

Vekt 200 g
Dimensjoner 15 × 4 × 13 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv