Du ser på: ProtoxInsekt 5 l Konsentrat

kr 4659

Tilgjengelighet 12 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

ProtoxInsekt 5 l Konsentrat

kr 4659.00

ProtoxInsekt konsentrat er et profesjonelt middel til forebygging og bekjempelse av insektangrep i bygningers treverk som f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker, etasjebjelker, gulvplanker mv. Kan også brukes til behandling av borebiller i gamle møbler.

 

Tilgjengelighet 12 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Varenummer: 420107 Kategorier: , , , , , , Stikkord: , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

ProtoxInsekt Konsentrat skal fortynnes som følgende:

 

Til forebygging: Fortynn 1 liter Protox Insekt kons. med 9 liter vann (10%).

Rekkeevne 5 m2 overflate (200 g/m2). Påføres i 3 omganger.

5 L kanne = 50 L bruksklar væske.

 

Til bekjempelse: Fortynn 1 liter Protox Insekt kons. med 5 liter vann (16,7%).

Rekkeevne 3 m2 overflate (300 g/m2). Påføres i 2 omganger.

5 L kanne = 30 L bruksklar væske.

Bekjempelse av insektangrep

ProtoxInsekt benyttes til bekjempelse og forebygging av nytt og gammelt treverk i forbindelse med angrep av treborende insekter som:

  • Vanlige Borebiller (Anobium punctatum)
  • Husbukk (Hylutrupes bajulus)
  • Diverse andre trenedbrytende insekter

Testet og godkjent

ProtoxInsekt er et fargeløst, vannbasert bekjempelsesmiddel som er godkjent av den danske Miljøstyrelsen.

Protox Insekt er godkjent for forebygging og behandling av angrep av trenedbrytende insekter og brukes til dette formålet i alle former for bygninger, også i bevaringsverdige og fredede bygninger som f.eks. kirker, herregårder, slott, bindingsverk mv.

ProtoxInsekt er testet etter godkjente EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1). Testene omfatter testing av middelets evne til å tilintetgjøre levende insektslarver i treet, trenge inn i treets overflate, motstå aldring mm.

Bruk

ProtoxInsekt kan brukes til bekjempelse og forebygging av alle typer treborende insekter i:

  • Takkonstruksjoner
  • Gulvbjelker over krypkjellere
  • Gulvplanker
  • Fasadebekledning
  • Møbler
  • eller andre steder hvor det er treverk i bygningen

Bruk av ProtoxInsekt medfører en letter reisning på ubehandlet tre. Man må derfor regne med å måtte slipe overflaten dersom den skal males etter behandling. Dersom tre i møbler tidligere er behandlet med andre produkter som beis, voks eller andre midler bør det utføres en prøvebehandling på et mindre synlig sted for å sikre det ikke skjer en reaksjon med den tidligere påførte overflatebehandlingen.

ProtoxInsekt påføres enkelt med vanlig sprøyteutstyr og det krever ikke oppvarming for å kunne benyttes ved lave temperaturer.

Treverket rengjøres omhyggelig før behandlingen påbegynnes. Kan påføres med pensel, ved sprøyting eller dypping. For å oppnå den nødvendige effekten av behandlingen, må det påføres minimum 1/4 – 1/2 liter Protoxinsekt pr. kvm treoverflate. Dette oppnås best ved at treet behandles 2-3 ganger med pensel eller sprøyte – hver gang til metningspunktet.

BESKYTTELSESTILTAK
For blanding/påfylling: Bruk hansker og kjeledress. For sprøytebehandling: Bruk ugjennomtrengelig kjeledress og hansker, kast hansker etter bruk. Det skal brukes en beskyttende ugjennomtrengelig kjeledress (minst kategori III type 4). Åndedrettsvern (RPE) med beskyttelsesfaktor 10 bør brukes under sprøytning. For penselbehandling og dypping: Bruk hansker og kjeledress. Det skal brukes en beskyttende kjeledress med belegg (minst kategori III type 6).
Kjemikaliebestandige hansker må brukes under påføring. Eventuelle rester skal samles opp og kastes som farlig avfall. Området under den behandlede sonen skal dekkes med plast. Denne plasten skal kastes etter behandling. Under påføring av produktet (på tømmer) og mens overflater tørker, skal du ikke forurense miljøet. Alt produkt søl må samles opp ved å dekke til bakken (f.eks. med tarpolin) og avhendes på en sikker måte.
Kan være skadelig for vernede dyrearter som flaggermus, geitehams eller fugler. Tilstedeværelsen av vernede dyrearter i området som skal behandles, må vurderes før bruk av produktet. Hensiktsmessige beskyttelsestiltak må tas om nødvendig.

ADVARSEL
Inneholder: iso-propanol, (2-methoxymethylethoxy)propanol, 3-butoxy-2-propanol. Aktivt stoff: Permethrin 2,15 w/w % eller 21,7 g/L ved 20⁰C. Kan være etsende for metaller. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes. Og vaskes før bruk. Absorber spill for å hindre materiell skade. Samle opp spill.
UFI: ODXE-A079-A005-343R

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 5.188 kg
Dimensjoner 19 × 12 × 28.5 cm
Handlekurv