Du ser på: Selaclean Båtpolish 500 ml.

kr 319

Tomt på lager

Selaclean Båtpolish 500 ml.

kr 319.00

Bygget opp av en rekke naturlige og kunstige vokser som gir en meget god beskyttelse for gelcoat og lakk. Kombinasjonen danner et “solfilter” som gir langtidsbeskyttelse. Selaclean båtpolish reduserer friksjonen mot vannet, og letter det vanlige renhold av båten. Rengjør, polerer og beskytter alle typer gelcoat og lakk. Kritter ikke.

Tomt på lager

Varenummer: 420057 Kategori:

Anbefalt produkt

 

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

Varselord:  Advarsel
Faresetning:  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger:  P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.
P261 Unngå innånding av damper.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Vekt 0.6 kg
Dimensjoner 9 × 4.1 × 20.5 cm
Handlekurv