Du ser på: Selaclean Bil og båtshampo m/wax 1 l

kr 139

Tomt på lager

Selaclean Bil og båtshampo m/wax 1 l

kr 139.00

Sjampo med voks for bil og båt. Både vasker og legger igjen et beskyttende lag voks samtidig. Fjerner olje, fett, veisalt, havsalt, smuss og trafikkfilm. Skummer godt, også ved bruk med saltvann. Skånsom, og skader ikke polerte flater. Holder til 35-40 bilvask.

Tomt på lager

Varenummer: 420056 Kategori:

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

 

Varselord:  Fare

Faresetninger:  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P315 Søk legehjelp umiddelbart.

Vekt 1.059 kg
Dimensjoner 8.2 × 8.2 × 25.7 cm
Handlekurv