Du ser på: Selaclean Gelcoat Forsegler, 500 ml.

kr 419

Tomt på lager

Selaclean Gelcoat Forsegler, 500 ml.

kr 419.00

Flytende hardvoks som gir langtidsbeskyttelse. Ekstra lett å påføre og tørke av. Inneholder en avansert blanding av harpikser og voks som gjør den glansfulle filmen spesielt motstandsdyktig mot saltvann og forurensning. Brukes på ren, tørr gelcoat som er fri for flekker og feil, og som er forhåndsbehandlet med Selaclean Båtpolish. Produktet kan brukes på alle typer gelcoat og lakk med glatt overflate.

Tomt på lager

Varenummer: 420058 Kategori:

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

Varselord:  Fare

Faresetninger:  H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger:  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av damp/aerosoler.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsstasjon.

Vekt 0.6 kg
Dimensjoner 9 × 4.1 × 20.5 cm
Handlekurv