Du ser på: Selaclean Skjell- og rurfjerner 1 l

kr 336

Tomt på lager

Selaclean Skjell- og rurfjerner 1 l

kr 336.00

Effektivt, sterkt og surt spesialmiddel for å fjerne skjell, rur og alger fra vannlinje, drev, motorer, moringer, bøyer, tauverk etc. Fjerner effektivt gule forurensinger i gelcoat. Effektiv også på avleiringer og rustrender.

Tomt på lager

Varenummer: 420060 Kategori:

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

Varselord:  Fare

Faresetninger:  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H290 Kan være etsende for metaller.

Sikkerhetssetninger:  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P315 Søk legehjelp umiddelbart.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsstasjon.

Vekt 1 kg
Dimensjoner 8 × 8 × 2.6 cm
Handlekurv