Du ser på: Soudafoam, Ekspanderende byggskum til tetting av åpninger

kr 169

Tilgjengelighet 43 på lager

Kjøpes ofte med:

Xcluder 3m. spesial-stålull til rotte og musesikring

Xcluder er en meget effektivt og myk stålull til å tette sprekker og åpninger i grunnmur og rundt rørgjennomføringer, slik at rotter og mus hindres i å ta seg inn i bygget.

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Soudafoam, Ekspanderende byggskum til tetting av åpninger

kr 169.00 inkl.mva

Til sikring av sprekker og åpninger. Passer alene for sprekker og åpninger under 5 mm. Rotter og mus kan gnage gjennom skummet, så for sprekker over 5 mm anbefaler vi å bruke byggskummet i kombinasjon med vårt  stålnett, til sikring av sprekker mot mus, rotter, veps, bier, humler.

 

 

 

Tilgjengelighet 43 på lager

Kjøpes ofte med:

Xcluder 3m. spesial-stålull til rotte og musesikring

Xcluder er en meget effektivt og myk stålull til å tette sprekker og åpninger i grunnmur og rundt rørgjennomføringer, slik at rotter og mus hindres i å ta seg inn i bygget.

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

 • Soudafoam Comfort All Season er et selvekspanderende polyuretan skum som kommer bruksklart.
 • Den har en patentert påføringsadapter som gjør at flasken kan brukes igjen inntil 6 uker etter 1. gangs bruk.
 • Byggskummet tetter optimalt.
 • Ved store infestasjoner av mus og rotter, kan det tenkes at de klarer å gnage seg igjennom skummet. Da anbefaler vi at det brukes i kombinasjon med vårt «Stålnett «, eller Xcluder spesial – stålull til sikring av sprekker og åpninger. Disse produktene finner du på vår side for «SIKRING AV HUS«

banner

Bruksanvisning:

Ristes i 20 sek før bruk og gjenta gjerne ristingen under bruk.

Brukstemperatur: -10°C to +30°C

Fukt flatene du skal bruke det i lett for å bedre hefteevne

Oppbevar beholder stående med ventil på toppen.

Holdbarhet: 12 mnd. i uåpnet pakning på kjølig og tørr lagringsplass ved temperaturer mellom +5°C og +25°. Lagres alltid med ventilen pekende opp.

 

Innhold:

720 ml.

Fareregler:

 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Trykkbeholder. Kan sprekke ved oppvarming.
 • Kan skade barn som ammes.
 • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • Irriterer huden.
 • Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Sikkerhetsregler:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
 • Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Stoffblandinger:

Navn
REACH-registreringsnummer
CAS-nr.
EF-nr. Kons. (C) Klassifisering ifølge
DSD/DPD Klassifisering ifølge CLP Kommentar Merknad
polymetylenpolyfenylisocyanat
9016-87-9
C>25 % Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20 – 48/20
Xi; R36/37/38
R42/43
Carc. 2; H351
Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
(1)(2)(10) Polymer
alkaner, C14-17, klorerte
01-2119519269-33
85535-85-9
287-477-0
2.5%<C<20% R64
R66
N; R50-53
Lact. ; H362
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
(1)(2)(8)(10) UVCB
dimetyleter
01-2119472128-37
115-10-6
204-065-8
1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas – Liquefied gas;
H280
(1)(2)(10) Drivgass
propan
01-2119486944-21
74-98-6
200-827-9
1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas – Liquefied gas;
H280
(1)(2)(10) Drivgass
isobutan
01-2119485395-27
75-28-5
200-857-2
1%<C<20% F+; R12 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas – Liquefied gas;
H280
(1)(2)(10) Drivgass
(1,3-butadien, kons<0.1%)

 

 

Vekt 0.921 kg
Dimensjoner 6 × 7 × 31 cm
Handlekurv