Du ser på: Soudafoam, Ekspanderende byggskum til tetting av åpninger

kr 179

Tilgjengelighet 11 på lager

Kjøpes ofte med:

Xcluder 3m. spesial-stålull til rotte og musesikring

Xcluder er en meget effektivt og myk stålull til å tette sprekker og åpninger i grunnmur og rundt rørgjennomføringer, slik at rotter og mus hindres i å ta seg inn i bygget.

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Soudafoam, Ekspanderende byggskum til tetting av åpninger

kr 179.00

Til sikring av sprekker og åpninger. Passer alene for sprekker og åpninger under 5 mm. Rotter og mus kan gnage gjennom skummet, så for sprekker over 5 mm anbefaler vi å bruke byggskummet i kombinasjon med vårt  stålnett, til sikring av sprekker mot mus, rotter, veps, bier, humler.

 

 

 

Tilgjengelighet 11 på lager

Kjøpes ofte med:

Xcluder 3m. spesial-stålull til rotte og musesikring

Xcluder er en meget effektivt og myk stålull til å tette sprekker og åpninger i grunnmur og rundt rørgjennomføringer, slik at rotter og mus hindres i å ta seg inn i bygget.

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

 • Soudafoam Comfort All Season er et selvekspanderende polyuretan skum som kommer bruksklart.
 • Den har en patentert påføringsadapter som gjør at flasken kan brukes igjen inntil 6 uker etter 1. gangs bruk.
 • Byggskummet tetter optimalt.
 • Ved store infestasjoner av mus og rotter, kan det tenkes at de klarer å gnage seg igjennom skummet. Da anbefaler vi at det brukes i kombinasjon med vårt «Stålnett «, eller Xcluder spesial – stålull til sikring av sprekker og åpninger. Disse produktene finner du på vår side for «SIKRING AV HUS«

banner

Bruksanvisning:

Ristes i 20 sek før bruk og gjenta gjerne ristingen under bruk.

Brukstemperatur: -10°C to +30°C

Fukt flatene du skal bruke det i lett for å bedre hefteevne

Oppbevar beholder stående med ventil på toppen.

Holdbarhet: 12 mnd. i uåpnet pakning på kjølig og tørr lagringsplass ved temperaturer mellom +5°C og +25°. Lagres alltid med ventilen pekende opp.

 

Innhold:

720 ml.

Fareregler:

 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Trykkbeholder. Kan sprekke ved oppvarming.
 • Kan skade barn som ammes.
 • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • Irriterer huden.
 • Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Sikkerhetsregler:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
 • Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Stoffblandinger:

Navn
REACH-registreringsnummer
CAS-nr.
EF-nr. Kons. (C) Klassifisering ifølge
DSD/DPD Klassifisering ifølge CLP Kommentar Merknad
polymetylenpolyfenylisocyanat
9016-87-9
C>25 % Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20 – 48/20
Xi; R36/37/38
R42/43
Carc. 2; H351
Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
(1)(2)(10) Polymer
alkaner, C14-17, klorerte
01-2119519269-33
85535-85-9
287-477-0
2.5%<C<20% R64
R66
N; R50-53
Lact. ; H362
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
(1)(2)(8)(10) UVCB
dimetyleter
01-2119472128-37
115-10-6
204-065-8
1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas – Liquefied gas;
H280
(1)(2)(10) Drivgass
propan
01-2119486944-21
74-98-6
200-827-9
1%<C<10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas – Liquefied gas;
H280
(1)(2)(10) Drivgass
isobutan
01-2119485395-27
75-28-5
200-857-2
1%<C<20% F+; R12 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas – Liquefied gas;
H280
(1)(2)(10) Drivgass
(1,3-butadien, kons<0.1%)

 

 

Vekt 0.921 kg
Dimensjoner 6 × 7 × 31 cm
Handlekurv