Du ser på: Spray mot bladlus og skadeinsekter 750ml.

kr 349

Tilgjengelighet 14 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Spray mot bladlus og skadeinsekter 750ml.

kr 349.00

Ferdig utblandet sprøytemiddel for bekjemping av bladlus, midd, hvite fluer, trips, skjold-, plante- og ulllus, sikader og sitkagranlus.

Kan brukes på planter inne og ute.

Øyeblikkelig virkning.

Tilgjengelighet 14 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Egnet for bruk på prydplanter i hjemmet, kontor, balkong, veksthus og på friland samt for eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær.

Bekjemper både voksne insekter, larver og egg.

Kombinasjonen av pyretrin med naturlig opprinnelse og rapsolje er mild mot plantene.

 

 

Aktiv substans: 0,045 g/l pyretriner, 8,25 g/l Rapsolje

 

Signalord
Advarsel
Faresetninger
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking
forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.

 

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

Vekt 0.84 kg
Dimensjoner 10 × 5 × 28 cm
Handlekurv