Du ser på: Surface Activator (500ml)

kr 399

Tilgjengelighet 2 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Surface Activator (500ml)

kr 399.00

Surface Activator er et ”alt i et” produkt som i en og samme operasjon renser, avfetter og primer overflater. Den vil også aktivisere overflatene på ikke-porøse overflater (f. eks metall) slik at man oppnår en klar forbedret heft.

Tilgjengelighet 2 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Varenummer: 407026 Kategorier: , , , , , Stikkord: , , , , , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

Når du bruker lim på bygninger, er det essensielt å preparere overflaten grundig før du limer. Det kan også være nødvendig å bruke skrape og stålbørste for å fjerne alt løst materiale.

 

Innhold:

500 ml.

Fareregler:

  • Meget brannfarlig væske og damp.
  • Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetsregler:

  • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  • Benytt vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
  • VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
  • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Vekt 489 g
Dimensjoner 8 × 8 × 19 cm
Handlekurv