Du ser på: Pelias universal insektmiddel 600ml UTEN sprøyterør - BESTSELGER

kr 275

Tomt på lager

5%

Pelias universal insektmiddel 600ml UTEN sprøyterør – BESTSELGER

kr 275.00

Dette er den samme gode sprayen- men uten sprøyterør. Det hender vi mottar sprayer uten rør, og vi selger derfor disse til en redusert pris.

Kraftig universalspray utviklet for vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS for å tilfredsstille våre profesjonalitetskrav.

 

  • Middel mot maur, veps, fluer, mygg, kakerlakker og andre insekter.
  • Langtidseffekt på ca. 7 uker.
  • Benyttes til innendørs eller utendørs bruk.
  • Dusjes på steder der insektene beveger seg. Gjenta behandling ved behov.
  • Mengde: 600ml

Tomt på lager

Faresetning:

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H410 – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger:

P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 – Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P251 – Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
P410+P412 – Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til nasjonale forskrifter.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 491 g
Dimensjoner 7 × 7 × 28 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv