Du ser på: Pelias universal insektmiddel 600ml med sprøyterør

kr 289

Tilgjengelighet 1053 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Pelias universal insektmiddel 600ml med sprøyterør

kr 289.00

Kraftig universalspray utviklet for vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS for å tilfredsstille våre profesjonalitetskrav.

 

  • Middel mot maur, veps, fluer, mygg, kakerlakker og andre insekter.
  • Langt presisjonsrør som kan stikkes inn i sprekker, kriker og kroker.
  • Langtidseffekt på ca. 7 uker.
  • Benyttes til innendørs eller utendørs bruk.
  • Dusjes på steder der insektene beveger seg. Gjenta behandling ved behov.
  • Mengde: 600ml

Tilgjengelighet 1053 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Faresetning:

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H410 – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger:

P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 – Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P251 – Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
P410+P412 – Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til nasjonale forskrifter.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 491 g
Dimensjoner 7 × 7 × 28 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv