Du ser på: Spray mot bladlus og skadeinsekter 400ml. - Aerosol

kr 315

Tilgjengelighet 10 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Spray mot bladlus og skadeinsekter 400ml. – Aerosol

kr 315.00

Ferdigblandet sprøytemiddel med bredt virkningsområde for bekjempelse av bladlus, spinnmidd, hvitfly, trips, skjoldlus, ulllus, sikader og sitkagranlus.

Kan brukes på planter inne og ute.

Tilgjengelighet 10 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Kan brukes på prydplanter i oppholdsrom, på kontorer, på balkonger, veksthus og på friland. Kan også brukes på eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær.

Bekjemper både voksne insekter, larver og egg.

 

 

Aktiv substans: 0,045 g/l pyretriner, 8,25 g/l Rapsolje

 

Signalord
Advarsel
Faresetninger
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking
forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.

 

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

Vekt 0.5 kg
Dimensjoner 6.5 × 6.5 × 24 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv