Du ser på: Optimal bilvaskemiddel (1L) Konsentrat, gir 20 liter

kr 169

Tomt på lager

Optimal bilvaskemiddel (1L) Konsentrat, gir 20 liter

kr 169.00

Norskprodusert kvalitetsprodukt!
Optimal bilvaskemiddel rengjør bilen uten svamp eller børste og unngå riper og slitasje i lakken.

Tomt på lager

Optimal bilrengjøring er det perfekte produktet til å rengjøre din bil.  produktet inneholder ikke løsemidler men har like god, og bedre effekt enn
mange andre YL-klassifiserte avfettingsvæsker.

Bruksområde:

 • Olje
 • Fett
 • Sot
 • Trafikkfilm
 • Diesel
 • Bensinsøl
 • Bremsesøl på felger etc.

Aktive stoff:
2-aminoetanol 5-15%
Butyldiglykol 5-15%
Fettalkoholetoksylat 5-15%
Kaliumhydroksid 1-15%
Trisodium nitrilotriacetate 1-4%

 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Benytt vernehansker
  /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Skyll munnen.
  IKKE framkall brekning.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret):
  Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et
  GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • VED KONTAKT MED ØYNE:
  Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar
  seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Vekt 1.169 kg
Dimensjoner 8 × 8 × 27 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv