Du ser på: Trinol Insektbarriere 400 ml.

kr 199

Tilgjengelighet 5 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Trinol Insektbarriere 400 ml.

kr 199.00

Effektiv spray for å hindre mygg og andre insekter i å komme inn.

 

Tilgjengelighet 5 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

  • Spray en barriere rundt åpne vinduer og dører for å hindre mygg og andre insekter i å komme inn.
  • Spray en barriere rundt terrasse/ balkong/platting for å beskytte uteplassen mot mygg og andre insekter.
  • Virker i 8 timer mot flyvende insekter og i 3 uker mot krypende insekter.
  • Rist flasken før bruk og spray 3-4 sekunder per lineære meter med en avstand på 30-40 cm.
  • 400 ml rekker til ca 50 m barriere.

Innhold: 400 ml.

 

Aktivt stoff:
Transflutrin, cyflutrin, piperonylbutoksid, eucalyptus olje.

Faresetninger:
H223 Brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208 Inneholder Eucalyptus olje. Kan gi allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetninger:
Generelt
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forbyggelse:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking
forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

 

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Enhver som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse, men som kan føre til ønsket resultat.

Les alltid etikett/bruksanvisning på produktet godt før bruk.

Vekt 412 g
Dimensjoner 6 × 6 × 20 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv