Du ser på: Unik terrasserens (1L) Konsentrat, gir 10 liter

kr 169

Tilgjengelighet 13 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Unik terrasserens (1L) Konsentrat, gir 10 liter

kr 169.00 inkl.mva

 • Norskprodusert kvalitetsprodukt!
 • Konsentrat, gir 10 liter terrasserens
 • UNIK Terrasse-rens fjerner det øverste laget som er misfarget og grått.
 • Brukes på ulakkert, ubehandlet, trykkimpregnert og oljet treverk av furu og gran.
 • UNIK får tilbake treverkets lyse farge og struktur.

 

Tilgjengelighet 13 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Innhold: 1000 ml.

Aktivt stoff: Kaliumhydroksid 5-10%

Fareregler:

 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • Farlig ved svelging.

Sikkerhetsregler:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

 

Vekt 1.56 kg
Dimensjoner 9 × 9 × 21 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv