Du ser på: Unik terrasserens (1L) Konsentrat, gir 10 liter

kr 169

Tilgjengelighet 13 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Unik terrasserens (1L) Konsentrat, gir 10 liter

kr 169.00

 • Norskprodusert kvalitetsprodukt!
 • Konsentrat, gir 10 liter terrasserens
 • UNIK Terrasse-rens fjerner det øverste laget som er misfarget og grått.
 • Brukes på ulakkert, ubehandlet, trykkimpregnert og oljet treverk av furu og gran.
 • UNIK får tilbake treverkets lyse farge og struktur.

 

Tilgjengelighet 13 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Innhold: 1000 ml.

Aktivt stoff: Kaliumhydroksid 5-10%

Fareregler:

 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • Farlig ved svelging.

Sikkerhetsregler:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

 

Vekt 1.56 kg
Dimensjoner 9 × 9 × 21 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv