Du ser på: Maurpakke - innendørs til Sukkermaur / jordmaur (pakke)

kr 433 kr 397

43 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

8%

Maurpakke – innendørs til Sukkermaur / jordmaur (pakke)

kr 397.00

Det du behøver for å bekjempe sukkermaur / jordmaur innendørs

 

«Denne pakkeløsningen inneholder produktene vist under»

Power permetrin insektspray med sprøyterør 500ml

Power permetrin insektspray er en kraftig universal insektsspray til bruk mot alle typer av insekter. Sprayen kommer med et tynt sprøyterør, slik at man enklere kan presisjons-spraye direkte inn i sprekker, gulvlister, taklister, dørterskler, og andre stedet der skadedyrene oppholder seg.

 

 

291 på lager

SWIRR mauråte

Maurgift: Åte som maurene tar med tilbake til tua og dreper tua fra innsiden.
Tuben inneholder nok åte til 60-70 utlegninger. Inneholder 25g

Bekjempelse av maur: Se lengre ned på siden

 

 

60 på lager

Pinpoint refill maurlokkeboks Solid åtestasjon til mauråte × 5

Maurfelle: Tom refill åtestasjon til gjenbruk. Beskytter maurmiddelet mot barn og dyr, i tillegg til at maurgiften beskyttes mot tiltrekning av støv. Forlenger mauråtens levetid.

Utmerket i kombinasjon med vår Swirr mauråte.

 

218 på lager

43 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Pakken består av:

 • 1 stk. Maurspraybokser med eget sprøyterør til sprekkene
 • 1 stk. Swirr maurlokkemiddel
 • 5 stk. Re-fill mauråtestasjoner til sikker utplassering av maurmiddel

Vi har satt sammen tre produkter i en genial maurpakke. Hvis du har problemer vinter eller vår, og maurproblemene i all hovedsak virker som om de er inne, er det viktig å vite at slike typer problemer er komplekse, og at bekjempelsesarbeidet vil ta tid. Det er nesten helt sikkert at det problemet du har inne, også har en forplantning utvendig rundt huset i form av eksterne tuer. Derfor kan det også være veldig lurt å supplere med et maurvanningsmiddel utvendig når det blir varme i været.

Hvis du opplever maur innendørs om vinteren / tidlig vår, kan du se på dette som et sikkert tegn på at maurene faktisk lever inne i husets konstruksjon. Utendørs ville maurene vært i dvale. Det faktum at maurene ikke klarer å komme seg ut i naturen kan du bruke mot dem. Derfor er det lurt å foreta bekjempelse av sukkermaur / jordmaur (det samme gjelder for stokkmaur) også innendørs om vinteren / tidlig vår. Du vil ofte oppleve at maurene «forsvinner» om sommeren. Dette er ikke fordi maurene blir borte, eller flytter ut, men fordi temperaturen utendørs blir korrekt slik at maurene kan gå ut for å finne mat. Maurene bor fortsatt på akkurat samme sted, men de finner altså maten sin utendørs, og trekker den med seg inn. Du får med andre ord ikke samme trafikken av maur i huset, og følgelig ser du noen ganger mindre av dem om sommeren. Derfor når vinteren (normalt januar -mars) kommer tilbake, så sees det atter en gang maur på kjøkkenbenken.

HVORDAN BEKJEMPE MAUR:

 1. Swirr mauråte (25g) Produktet skal holde til 60 – 70 utlegg.
  Åten er svært attraktiv for maur. Arbeidermaurene tar åten med seg ned i tua og forer dronningen og avkom med middelet. Teoretisk skal tua på denne måten utrydde seg selv fra innsiden. Fortsett utelgger i 2 – 3 uker. Effektiv mot maur i hus.
 2. Pinpoint maur åtestasjon.
  Denne åtestasjonen er meget robust og beskytter mauråten godt. Den skaper et trygt sted hvor maurene kan hente maten i fred. Mauråten tilføres ved å sprøyte mauråten inn gjennom et hull i toppen av åtestasjonen. Plasser mauråten så direkte på kilden og maurstiene som mulig. Vi anbefaler utplassering av flere åtestasjoner, slik at du sikrere klarer å få «treff» på hvor maurene best angripes. Deretter kan du flytte litt rundt på dem for å optimalisere effekten. Effektiv mot maur i huset.
 3. Power permetrin insektspray (500 ml)
  Denne insektsprayen har en høy «knock down» effekt. Det vil si at den dreper maur umiddelbart. Sprayen kommer med et sprøyterør som gjør at du enkelt får tilført insektmiddelet inn i små sprekker hvor maurene har tua si. Middelet fungerer også utmerket til å spraye direkte på maur som du ikke ønsker krypende rund, og som et sperrebelte der hvor du ikke ønsker at maurene skal bevege seg. For eksempel rundt kjøkkenbenken. Produktet kompletterer mauråten. Kan brukes mot maur i huset.

Vår søsterbedrift Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS driver med bekjempelse av maur dagen lang hver dag. Maurbekjempelse kan være komplisert. Til syvende og sist så er det erfaring som kan være den avgjørende faktoren for et vellykket resultat. Hvis du vurderer profesjonell bistand kan du uforpliktende ta en prat med Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS på telefon 33330000, eller gå til websiden for hjelp til bekjempelse av maur

Forholdsregler ved bruk. Fra etikett:

– Unngå innånding av damp/sprøytetåke

– Unngå unødig opphold i rom som nettopp er behandlet

Våre råd:
Når vi bruker produktet «Power Permetrin» i vår søsterbedrift Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS, anbefaler vi på generelt grunnlag at folk holder seg ute av området i 3 timer etter behandling. Ved graviditet, spedbarn anbefaler vi ett døgn. Ved allergier, vennligst konsulter lege.

 

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad Kirk Power permetrinSwirr maurmiddel

 

Stoffblandinger Kirk Power permetrin:

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Hydrokarboner, C11-C14 nalkaner,
isoalkaner, sykliske, <
2 % aromater
EC-nr.: 926-141-6
REACH reg. nr.: 01-
2119456620-43
Xn; R65
R66
Asp. tox 1;H304
10 – 30 %
Butan CAS-nr.: 106-97-8
EC-nr.: 203-448-7
Indeksnr.: 601-004-00-0
Synonymer for seksjon 3:
Butan
F+;R12
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas
Note: C
1 – 5 %
2-Propanol CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-064-00-3
Synonymer for seksjon 3:
Isopropanol
F; R11
Xi; R36
R67
STOT SE3;H336
Eye Irrit. 2;H319
Flam. Liq. 2;H225
1 – 5 %
Isobutan CAS-nr.: 75-28-5
EC-nr.: 200-857-2
Indeksnr.: 601-004-00-0
F+;R12
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas
Note: C
1 – 5 %
Propan CAS-nr.: 74-98-6
EC-nr.: 200-827-9
Indeksnr.: 601-003-00-5
Synonymer for seksjon 3:
Propan
F+;R12
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas
1 – 5 %
m-fenoksybenzyl-3-(2,2-
diklorvinyl)-2,2-
dimetylcyklopropankarboksylat
CAS-nr.: 52645-53-1
EC-nr.: 258-067-9
Indeksnr.: 613-058-00-2
Synonymer for seksjon 3:
Permetrin
Xn; R20/22
R43
N; R50, R53
Acute Tox. 4;H332
Acute Tox. 4;H302
Skin Sens. 1;H317
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410
< 1 %
Tetrametrin CAS-nr.: 7696-12-0
EC-nr.: 231-711-6
Xi; R36/37/38
N; R50/53
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
M-faktor, verdi: 100
< 1 %
Natriumnitritt CAS-nr.: 7632-00-0
EC-nr.: 231-555-9
O; R8
T; R25
< 1 %

REACH reg. nr.: 01-
2119471836-27
N; R50
Ox. Sol. 3; H272
Acute tox. 3; H301
Aquatic Acute 1; H400
Eye Irrit. 2; H319
Bemerkning, komponent Permetrin M-faktor:1000
2-Propanol CAS-nr.: 67-63-0 Registreringsnummer: 01-2119457558-25

 

Stoffblandinger Swirr mauråte:

 

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Acetamiprid CAS-nr.: 160430-64-8 Xn; R22, R51/53
Acute tox. 4; H302
Aquatic Chronic 3; H412
0,1 %

 

 

 

 

Vekt 0.788 kg
Dimensjoner 10 × 15 × 25 cm

Power permetrin insektspray med sprøyterør 500ml

Vekt 0.563 kg
Dimensjoner 6 × 6 × 24 cm

SWIRR mauråte

Vekt 40 g
Dimensjoner 2 × 2 × 10 cm

Pinpoint refill maurlokkeboks Solid åtestasjon til mauråte

Vekt 31 g
Dimensjoner 6 × 6 × 1 cm
Handlekurv